DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC

Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát tổng thể và đánh giá hiện trạng nguồn lực để đề xuất giải pháp và phương thức triển khai nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn lực từ đó tạo ra năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp khách hàng.

Kết quả của các dự án sẽ được KOS phân tích, tổng hợp, báo cáo và thiết lập các chương trình hành động, tiến hành đào tạo chuyên sâu và chuyên giao. KOS tiếp tục đồng hành quá trình triển khai nhằm giám sát kết quả để đưa ra các đề xuất linh hoạt phù hợp từng giai đoạn nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Liên hệ ngay